About us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวรอนเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

ก่อตั้งเมื่อปึ พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดฝึก-ชุดทดลอง สื่อการสอน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ ครอบคลุมเกือบทุกสาขาทั้งระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับความน่าเชื่อถืออาทิ เครื่องกัดและเครื่องกลึง ซีเอ็นซี, เครื่องเจาะ, ชุดฝึกด้านการสื่อสารเครื่องมือวัดและควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น  ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาทั่วประเทศมาโดยตลอด